Lắp đặt UPS cho nhà máy HondaLock Việt Nam

Dự án: Lắp đặt Bộ lưu điện UPS cho nhà máy HondaLock Việt Nam

Loại thiết bị sử dụng UPS: Hệ thống điều khiển dây chuyền

Thời gian triển khai dự án: 1 ngày.

Tin Liên Quan